Sistem Maklumat Perniagaan

PENGENALAN KEPADA SISTEM KOMUNIKASI

Komunikasi adalah penghantaran isyarat melalui medium dari penghantar kepada penerima. Isyarat tersebut mengandungi mesej atau pesanan data dan maklumat yang dihantar kepada penerima melalui satu bahantara yang dinamakan medium komunikasi. Terdapat dua jenis komunikasi yang dikenalpasti iaitu komunikasi yang tidak serentak dan komunikasi serentak. Telekomunikasi adalah sangat berkesan untuk perniagaan kerana ianya boleh mengurangkan masa dan jarak kekangan. Rangkaian iaitu kombinasi antara media kemunikasi, peranti dan perisian yang diperlukan untuk menyambungkan ke peranti-peranti lain.

TELEKOMUNIKASI

Telekomunikasi merujuk kepada isyarat penghantaran elektronik untuk komunikasi seperti telefon, radio, televisyen. Telekomunikasi sangat penting untuk perniagaan kerana ianya dapat mengurangkan kekangan dan halangan samada masa dan jarak.

1. Saluran Komunikasi

Saluran Komunikasi merupakan satu media di mana maklumat dihantar dari suatu peranti rangkaian ke suatu peranti rangkaian lain. Terdapat beberapa jenis saluran komunikasi yang biasa digunakan seperti:

1. Kabel Tidak Berlapik Pasangan Berpintal (unshielded Twisted Pair – UTP)
2. Kabel Berlapik Pasang Berpintal (Shielded Twisted Pair – STP)
3. Kabel Koaksial (Coaxial)
4. Kabel Fiber Optik (Fiber Optic Cable)
5. Tranmisi Tanpa Wayar (Wireless Transmission)
6. Mikro Gelombang (Microwave)
7. Satelit.

RANGKAIAN DAN PEMPROSESAN TERAGIH

Perniagaan yang dijalankan dewasa ini telah menggunakan sambungan rangkaian peralatan-peralatan di persekitaran tempat kerja untuk mendapatkan mutu kerja yang cekap dan pantas. Kelebihan keseluruhan dalam penggunaan rangkaian dan pemprosesan teragih penting untuk mengetahui berkenaan dengan strategi, konsep rangkaian dan pertimbangannya.

1. Rangkaian

Sistem Rangkaian (Networking) ditakrifkan sebagai lebih daripada satu perkakasan yang terdapat di dalam Teknologi Maklumat dipisahkan secara fizikal kedudukannya tetapi disambung atau dirangkaikan dari segi operasinya. Ini bererti, Sistem Rangkaian Komputer (Computer Networking) merupakan satu sistem komputer yang mengandungi dua atau lebih komputer yang dihubungkan di antara satu sama lain melalui sistem pengoperasian yang selaras walaupun komputer-komputer tersebut berada di tempat-tempat yang berbeza.

2. Jenis-Jenis Rangkaian

Terdapat tiga jenis rangkaian komputer yang asas iaitu:

1. Rangkaian Kawasan Setempat (Local Area Network – LAN)
2. Rangkaian Kawasan Metropolitan (Metropolitan Area Network – MAN)
3. Rangkaian Kawasan Luas (Wide Area Network – WAN)


3. Topologi Rangkaian

Topologi rangkaian merujuk kepada bagaimana komputer-komputer tersebut disambungkan secara pemetaan. Berikut adalah di antara jenis-jenis topologi yang utama:

1. Topologi Bas atau Linear Bas (Bus or Linear Bus)
2. Topologi Bintang (Star)
3. Topologi Gelang Token (Token Ring)/ Bintang Cecincin (Star-Wired Ring)
4. Topologi Pepohon (Tree)
5. Topologi Hierarki

4. Perkakas Rangkaian

Perkakasan rangkaian merangkumi semua komputer, periferal, dan beberapa peralatan bagi menjalankan pemprosesan data dan komunikasi di dalam rangkaian. Di antara komponen-komponen yang diperlukan sebagai perkakasan rangkaian ialah:

1. Fail pelayan (File Server)
2. Stesen kerja (Workstation)
3. Concentrators/ Hab
4. Pengulang (Repeaters)
5. Jambatan (Bridges)
6. Router

APLIKASI TELEKOMUNIKASI

1. E-Mel 2. Sistem Mesej Suara 3. Sistem Sidang Video 4. Pembelajaran Jarak Jauh

KEGUNAAN DAN FUNGSI INTERNET

1. Apakah Internet?

Internet adalah kumpulan atau jaringan dari jaringan komputer yang ada di seluruh dunia. Dengan adanya internet, komputer yang dahulunya stand alone dapat berhubungan dengan host-host atau komputer-komputer yang lain. Jaringan jalannya bertumpu di atas sarana atau media telekomunikasi. Jalur lambatnya menggunakan talian telefon, dan jalur cepatnya menggunakan ‘leased line’ atau ISDN.

2. Sejarah Internet

Diberi kebenaran dan dikomersialkan pada awal tahun 1990 oleh Amerika Syarikat. Ia digunakan oleh kalangan ahli akademi (UCLA) untuk keperluan penyelidikan, penelitian dan pengembangan teknologi.

3. Pertumbuhan Internet

Internet mempunyai pertumbuhan yang sangat baik dan sangat pesat ketika ini. 100 juta pengguna pada tahun 1998, dijangkakan menjelang tahun 2010, semua orang akan berhubung dengan menggunakan kemudahan Internet. Email mendominasi lebih kurang 75% hubungan dan komunikasi perniagaan.

4. Kegunaan Internet

Adalah anda tahu, bahawa setiap hari tidak kurang dari satu bilion (1 ribu juta) pengguna dari setiap negara di dunia menggunakan Internet dan Web. Mereka semua menggunakan kemudahan Internet dalam urusan harian samada urusan bersifat peribadi, kerja atau sebaliknya. Antara kegunaan internet adalah seperti berikut:

1. Perhubungan dan komunikasi
Menggunakan perkhidmatan e-mel di internet sebagai alat untuk berkomunikasi dan ianya merupakan aktiviti Internet yang sangat popular masa kini.

2. Jual-beli (Membeli-belah)
Aplikasi internet seperti dagangan elektronik (e-commerce) yang berkembang pesat ketika ini.

3. Pembangunan dan Penyelidikan (Research & Development, R & D)
Memiliki perputakaan terbesar di dunia dan memudahan menyemak, membaca dan meminjam buku.

4. Permainan dan Hiburan
Dengan menggunakan internet, anda boleh mendapatkan wayang gambar, majalah, atau permainan komputer serta sesuatu yang menghiburkan.

5. Capaian Internet
Komputer peribadi yang anda miliki di rumah boleh disambungkan terus ke Internet sama seperti anda menyambungkan telefon ke sistem telefon.

1. Komputer Hos/ Pembekal Internet
Pembekal Perkhidamatan Internet (Internet Service Provider, ISP) menawarkan capaian Internet.

PERKHIDMATAN INTERNET

Terdapat empat jenis perkhidmatan yang wujud di Internet dan paling lazim digunakan ialah Telnet, FTP, Gopher dan Web.

1. Telnet
Telnet ialah perkhidmatan Internet yang membantu menyambungkan kepada komputer lain (hos) di Internet, dan log kepada komputer tersebut seperti berada di bilik yang berhampiran.

2. FTP
Protokol pemindahan fail (File Transfer Protocol, FTP) yang menyediakan perkhidmatan menyalin fail, pemuat turun (download) dan pemuatan naik (upload).

3. Gopher
Gopher ialah aplikasi perisian yang menyediakan fungsi gelintar dan capaian tapak komputer tertentu berasaskan menu. Ia menyediakan menu yang menerangkan sumber yang ada dan memberi pautan terus kepada sumber tersebut.

4. Web
Web ialah antara muka multimedia yang memaut sumber yang ada di seluruh dunia dan mendapat perhatian utama pada hari ini.


5. Email (Electronic Mail)
Electronic Mail adalah salah satu kemudahan atau aplikasi alat komunikasi yang paling murah dan cepat. Anda perlukan capaian ke Internet clan atur cara e-mel. Dua atur cara e-mel yang banyak digunakan ialah Microsoft’s Outlook Express and Netscape’s Navigator.


WEB SELUAS DUNIA (WWW)

WWW adalah aplikasi yang paling menarik di Internet dan seperti email aplikasi ini sangat penting dan banyak digunakan. Dalam aplikasi ini banyak kemudahan yang disediakan seperti memesan atau membeli barang secara online, mendaftar secara online, mengakses multimedia dan sebagainya. Aplikasi yang paling popular ialah Internet Explorer dan Netscape Navigator.

INTRANET DAN EXTRANET

1. Organisasi Internet: Intranet dan Extranet

Intranet ialah rangkaian persendirian dalam sesuatu organisasi. Extranet ialah rangkaian persendirian yang menyambungkan organisasi-organisasi. Tembok api menggunakan pelayan proksi untuk menyediakan keselamatan. Organisasi berpendapat teknologi Internet boleh digunakan untuk menghubungi perkerja dalam organisasi dan berhubung dengan organisasi luar. Rangkaian-rangkaian yang menhubungkan ini dipanggil Intranet dan Extranet.

1. Intranet
Intranet ialah rangkaian persendirian dalam organisasi yang menyerupai Internet. Intranet sesebuah organisasi menyediakan maklumat untuk pekerjanya serta aplikasi direktori telefon elektronik, alamat e-mel, maklumat faedah pekerja, peluang pekerjaan dalaman, dan seterusnya.

2. Extranet
Extranet ialah rangkaian persendirian yang menyambungkan lebih daripada satu organisasi. Banyak organisasi yang menggunakan teknologi Internet yang membenarkan pembekal dan yang lain, capaian terhad ke atas rangkaiannya.


2. Tembok Api (Firewall)

Tembok api digunakan untuk memastikan sistem maklumat adalah kekal selamat dan terjamin dari dicapai oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Ia terdiri daripada perkakasan dan perisian yang mengawal capaian ke atas internet syarikat atau rangkaian dalaman yang lain. Tembok api biasanya mempunyai komputer khas yang dipangil pelayan proksi yang berfungsi sebagai penjaga set.


sumber asal:Sistem Maklumat Perniagaan

1 comments:

Bidang pengajian mana yang terbaik?

1. Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Sistem Maklumat)
@
2. Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Sistem dan Rangkaian)

Mohon pendapat puan..


Tahniah , Berjaya Masuk U 2012
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...