Analisis Ramalan Soalan No 2 dan 6 Kertas 1/2011

PEMASARAN
-
Maksud pasaran dan pemetakan pasaran
- Maksud produk
- Komponen produk -Philip Kotler
- Gambar rajah dan peringkat kitaran hayat produk
- Perbezaan produk konsumer dan produk industri
- Langkah-langkah proses pemasaran
- Gambar rajah model gelagat pengguna
- Langkah proses pembelian barangan barangan pengguna
- Kaedah penetapan belanjawan promosi
- Jenis konflik dalam saluran agihan
- Jenis pengedaran intensif, selektif dan eksklusif
- Ciri-ciri memetakkan pasaran
- Konsep campuran produk dan keputusan campuran produk
- Maksud sistem logistik dan elemen didalamnya


PENGELUARAN
-
Cabaran pengurus pengeluaran
-
Maksud, kepentingan dan objektif kawalan kualiti
-
Alat Kawalan Kualiti - SPC dan Pemeriksaan
- Alat Pengurusan Inventori - JIT, ABC,EOQ
- Susun atur
- Kaedah pengeluaran
- Faktor dalam penentuan lokasi pengeluaran sesuatu produk


PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
-
Maksud pengurusan sumber manusia dan peranan
-
Kepentingan pengurusan umber manusia kepada organisasi
-
Cabaran pengurus sumber manusia
- Kelebihan dan kelemahan pengambilan pekerja mengikut kaedah sumber dalaman dan sumber luaran
-
Temuduga terbuka, resume
- Proses yang mesti dilakukan sebelum iklan jawatan kosong dapat dikeluarkan
-
Proses pemilihan calon
-
Maksud tindakan disiplin dan jenis hukuman
- Proses tindakan disiplin
- Masalah dalam menguatkuasakan tindakan disiplin
-
Bentuk faedah dan ganjaran kewangan dan bukan kewangan
- Faktor yang menentukan gaji
- Jenis latihan dalam sesebuah perniagaan
- Sebab menyertai kesatuan sekerja
- Peranan kerajaan memastikan keharmnian antara majikan dan pekerja


KEWANGAN
- Matlamat perniagaan dari perspektif kewangan
- Maksud ekuiti dan hutang
- Pembiayaan jangka pendek dan panjang
- Matlamat memaksimumkan keuntungan dan memaksimumkan kekayaan
- Penyata aliran tunai / belanjawan
- Insuran

Tajuk-tajuk yang diramalkan dalam soalan percubaan negeri dan daerah.


Tahniah , Berjaya Masuk U 2012
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...